Tại những điểm được thu coi là kiếm được?

Doanh thu , trong đó có nguồn gốc từ các hoạt động chính của một thực thể như việc bán hàng hóa hoặc thực hiện dịch vụ, được coi là kiếm được khi quá trình thu đã hoàn thành đáng kể.

Ví dụ, doanh thu bán hàng của một người bán hàng được coi là kiếm được khi hàng hoá đã được giao hoặc chuyển cho khách hàng và người bán hàng có quyền được thu các khoản phải thu lop hoc ke toan tai bac ninh . (Theo kế toán dồn tích nó không phải là cần thiết để nhận được tiền mặt để có kiếm được doanh thu). Lý do là những phần quan trọng và khó khăn của quá trình bán hàng (có hàng hóa, tìm kiếm khách hàng, làm cho khách hàng đặt hàng, và cung cấp hàng hóa cho khách hàng) đã được hoàn thành. Thu thập các tài khoản phải thu thường là một quá trình tự động mà đòi hỏi ít hoặc không có nỗ lực.

Hướng dẫn chung để xác định khi doanh thu kiếm được có thể được tìm thấy trong các đoạn 83 và Điều 84 của Bản Tuyên Bố về Các khái niệm tài chính kế toán số học kế toán ở thủ đức 5 của FASB, công nhận và đo lường trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp kinh doanh và trong một cuốn sách giáo khoa Trung cấp Kế toán.

Một thanh toán ký quỹ là gì?

Sau đây là một ví dụ về một khoản tiền ký quỹ.

Một người vay và người cho vay sắp xếp để thanh toán thế chấp hàng tháng của người đi vay bao gồm một số tiền bằng một phần mười hai của thuế bất động sản hàng năm của tài sản. Giả sử thuế hàng năm là 6000 $ thanh toán thế chấp hàng tháng sẽ bao gồm thanh toán ký quỹ của $ 500. Khi người cho vay nhận được những khoản tiền ký quỹ hàng tháng là $ 500 mỗi địa chỉ học kế toán ở hải phòng , người cho vay phải giữ chúng trong ký quỹ , hoặc giữ tiền trong tài khoản ký quỹ . Khi các loại thuế bất động sản hàng năm đến hạn, người cho vay trả các loại thuế bất động sản bằng cách sử dụng tiền trong tài khoản ký quỹ của người vay.