Biên bản Vi phạm hành chính về thuế Mẫu 01/BB theo Thông tư 166/2013/TT-BTC

Thông tư 166/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế ban hành ngày 15/11/2013 và có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 1/1/2014. 

Kế toán Centax xin chia sẻ mẫu Biên bản Vi phạm hành chính về thuế Mẫu 01/BB theo Thông tư 166/2013/TT-BTC

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[1]
TÊN CƠ QUAN LẬP
BIÊN BẢN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:            /BB-VPHC

 

 

BIÊN BẢN

Vi phạm hành chính về thuế

Hôm nay, hồi …… giờ …. ngày …. tháng … năm ….., tại …………..

Chúng tôi gồm:[2]

  1. Ông (bà):……………..Chức vụ: …………..Đơn vị………………
  2. Ông (bà):……………..Chức vụ: …………..Đơn vị………………

Với sự chứng kiến (nếu có) của: [3]…………………………………

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về thuế đối với:

Ông (bà)/tổ chức:[4] …………………………………………….

Năm sinh:……….Quốc tịch:…………….(đối với cá nhân vi phạm)

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ………………………..

Địa chỉ: …………………Mã số thuế (nếu có):……………

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:…

Cấp ngày……………….Nơi cấp:……………………………….

Đã có các hành vi vi phạm hành chính:[5] …………….quy định tại [6] ……

Các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ:……………………………………

Người bị thiệt hại/tổ chức bị thiệt hại (nếu có):[7]

Ý kiến trình bày của người/đại diện tổ chức vi phạm hành chính:……………………………………………………………………..

Ý kiến trình bày của người chứng kiến (nếu có):………………………………………………………………………………………..

Ý kiến trình bày của người/đại diện tổ chức bị thiệt hại (nếu có):………………………………………………………………………

Chúng tôi đã yêu cầu Ông (bà)/tổ chức chấm dứt ngay hành vi vi phạm.

Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính được áp dụng gồm:……………………………………………………………………

Tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ (nếu có) gồm:[8]………………………………………………………………………………..

Biên bản lập xong hồi … giờ … ngày … tháng … năm … , gồm … trang, được lập thành … bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; biên bản và được giao cho người vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản và ….. [9]

Lý do người/đại diện tổ chức vi phạm không ký biên bản:[10]…………………

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):[11]……………………………………………………………………………………

Ông (bà)/tổ chức có quyền giải trình vi phạm hành chính về thuế theo quy định tại Điều ……. Thông tư số ……./2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.[12] Văn bản yêu cầu giải trình được gửi đến ông/bà [13] …………………………………trước ngày….tháng….năm… để thực hiện quyền giải trình./.

 

NGƯỜI HOẶC ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC VI PHẠM

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

Người chứng kiến

(nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại (nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện chính quyền

(nếu có)

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)

       

___________________

[1] Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[2] Ghi rõ họ tên, chức vụ người lập biên bản;

[3] Họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, CMND của  người chứng kiến. Nếu có đại diện chính quyền phải ghi rõ họ tên, chức vụ;

[4] Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm;

[5] Ghi cụ thể giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm; mô tả hành vi vi phạm;

[6]  Ghi điểm, khoản, điều của văn bản quy phạm pháp luật quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

[7]  Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức bị thiệt hại, mức độ thiệt hại;

[8] Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện (nếu nhiều thì lập bản thống kê riêng);

[9] Ghi cụ thể những người, tổ chức được giao biên bản;

[10] Người lập biên bản phải ghi rõ lý do những người này từ chối không ký biên bản;

[11] Ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên;

[12] Áp dụng đối với các trường hợp được quyền giải trình theo quy định;

[13] Họ tên, chức vụ, đơn vị của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.