Mẫu TK3 – TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT

Ngày 09/09/2015  Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 959/QĐ-BHXH quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Kế toán Centax xin giới thiệu Mẫu Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS) mới theo Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của Bảo hiểm Việt Nam sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/12/2015 qua bài viết Mẫu TK3 – TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT 

 

Mẫu: TK3-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI

VIỆT NAM
————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐƠN VỊ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: …………………………………………….

Số định danh: …………………

[01]. Tên đơn vị bằng tiếng Việt: …………………………………………………………………….

[02]. Tên đơn vị bằng tiếng Anh (nếu có): ………………………………………………………

[03]. Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………….

[04]. Địa chỉ trụ sở…………………………………………………………………………………………..

[05]. Loại hình đơn vị: ……………………………………………………………………………………

[06]. Số điện thoại ……………………………. [07]. Địa chỉ email …………………

[08]. Số Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh: ………………………

[08.1]. Số: …………………………………..; [08.2]. Nơi cấp: ………………………..

[09]. Thông tin về người đại diện theo pháp luật của đơn vị:

[09.1]. Họ và tên …………………………………………………………………………………………….

[09.2]. Ngày tháng năm sinh………………………………….. [09.3]. Giới tính

[09.4]. Quốc tịch ……………………………… [09.5]. Số CMT/hộ chiếu ………

[10]. Phương thức đóng khác: [10.1]. Hằng quý. ¨ [10.2]. 6 tháng một lần ¨

[11]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

[12]. Tài liệu kèm theo: …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………., ngày … tháng …. năm …
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là Mẫu Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS) mới theo Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của Bảo hiểm Việt Nam sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/12/2015 Kế toán Centax muốn gửi tới các bạn.

Các bạn có thể tham khảo những bài viết dưới đây

Chi tiết Hướng dẫn cách lập mẫu TK3 – TS tại bài viết 

Chi tiết Mẫu TK1 – TS tại bài viết Mẫu TK1 – TS 

Chi tiết Hướng dẫn lập mẫu TK1 – TS tại bài viết Hướng dẫn lập mẫu TK1 – TS theo Quyết định 959/QĐ-BHXH