Quyết định thành lập hội đồng thanh lý hàng tồn kho

Businessman in warehouse

CÔNG TY CỔ PHẦN

………….

—————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc

————————

Số:      /2015/QĐ-…..

                  …, ngày         tháng      năm …… 

     

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ……

 (V/v: Thành lập hội đồng thanh lý hàng tồn kho)

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty;
  • Căn cứ Giấy đề nghị thanh lý của đơn vị quản lý hàng hóa;
  • Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty số …/…./BB – …

ngày … /  …  / …          

  • Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu thanh lý hàng hóa của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Thành lập hội đồng thanh lý hàng hóa tồn kho của Công ty như sau:

  1. Thành lập hội đồng thanh lý hàng tồn kho

Hội đồng thanh lý gồm các ông (bà) có tên sau đây:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hội đồng thanh lý hàng tồn kho có trách nhiệm thực hiện việc thanh lý số lượng hàng hóa tồn kho với số lượng, cách thức do Hội đồng quản trị công ty quyết định

Điều II: Giao cho Ông (bà) ………………chịu trách nhiệm tổ chức hội đồng thanh lý, phối hợp với các ông (bà) hội viên cùng nhau thực hiện việc thanh lý hàng hóa theo nội dung Điều 1 nêu trên

Điều III: Ông (bà)………………và  các Ông, Bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:– Như Điều 3;

– Lưu VP./.

T/M: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ