Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương của Doanh nghiệp mới nhất

he-thong-thang-bang-luong-moi-nhat

Bắt đầu từ ngày 01/01/2016 Doanh nghiệp phải thực hiện đóng BHXH theo chế độ tiền lương do doanh nghiệp quyết định. Kế toán Centax xin giới thiệu Mẫu Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương để nộp cho phòng Lao động thương binh và xã hội qua bài viết Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương của Doanh nghiệp mới nhất 

CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH

KẾ TOÁN THUẾ CENTAX

SỐ: 001 QĐ/KTCT-2016

V/v: Ban hành hệ thống thang

bảng lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

—–o0o——

Hà Nội, ngày  ……. tháng …… năm 2016

 

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN THUẾ CENTAX

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105458799 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp ngày 19 tháng 08 năm 2011.

Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.

Căn cứ Nghị Định số 122/2015/NĐ-CP ngày ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu  vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành hệ thống bảng lương của CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN THUẾ CENTAX

Điều 2: Thời gian thực hiện kể từ ngày ……………..

Điều 3: Các phòng ban Công ty và Các cơ quan chức năng có liên quan có trách nhiệm thực hiện quy định này.

Nơi nhận:                                      

CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH

KẾ TOÁN THUẾ CENTAX

+Như kính gửi

(Giám đốc ký tên và đóng dấu)

+Lưu VT

 

Trên đây là Mẫu Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương của Doanh nghiệp mới nhất Kế toán Centax muốn gửi tới các bạn, Chúc các bạn thành công!