Công văn số 449/LTĐ về đính chính một số nội dung các quy định về tài chính công đoàn

Ngày 16 tháng 04 năm 2014 Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam ban hành Công văn số 449/TLĐ về việc đính chính một số nội dung các quy định về tài chính công đoàn của Tổng Liên Đoàn ban hành ngày 7 tháng 3 năm 2014. Kế toán Hà Nội xin chia sẻ Công văn số 449/LTĐ về đính chính một số nội dung các quy định về tài chính công đoàn 

Kính gửi:

– Các LĐLĐ tỉnh, thành phố;

– Các Công đoàn ngành TW và tương đương.

Tổng Liên đoàn đính chính một số nội dung các quy định về tài chính công đoàn của Tổng Liên đoàn ban hành ngày 7 tháng 3 năm 2014 như sau:

1- Về căn cứ ban hành các Quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2013 được đính chính lại là: Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2014.

2- Hướng dẫn đóng đoàn phí công đoàn số 258/HD-TLĐ:

Bổ sung phần cuối Khoản 1.1.3 Mục I: ” … nhưng mức đóng hàng tháng tối đa bằng 10% tiền lương cơ sở theo quy định của Nhà nước”. Khoản 1.1.3 sau khi được đính chính như sau:

“Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước (bao gồm cả Công ty cổ phần nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối); đơn vị sự nghiệp ngoài công lập hưởng tiền lương không theo bảng lương, bậc lương do Nhà nước quy định; Liên hiệp hợp tác xã; các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; Văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam, mức đóng đoàn phí hàng tháng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội, nhưng mức đóng hàng tháng tối đa bằng 10% tiền lương cơ sở theo quy định của Nhà nước”.

3- Quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 272/QĐ-TLĐ.

Khoản 3.3.7 Điều 6 (trang 6 dòng 12, 13 từ dưới lên) câu “đảm việc nước giỏi việc nhà” đính chính lại là “giỏi việc nước đảm việc nhà”

4- Quy định về phân cấp cấp thu phân phối nguồn thu tài chính công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-TLĐ.

Điều 5, trang 3, Dòng 10 từ trên xuống “năm 2013″ đính chính lại là “năm 2014″.

Ban Tài chính đã đính chính các sai sót trên trong sách “Hệ thống các quy định về tài chính – Kế toán công đoàn cơ sở”.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu Văn thư TLĐ.

TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH
KT. TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH
PHÓ BAN

Phạm Gia Ngọ