Trong thời gian Người lao động làm việc thì có thời gian có ích, có thời gian lãng phí. Khi phân biệt được những thời gian này thì cán bộ Định mức lao động có thể đưa ra những biện pháp để tăng thời gian có ích, hạn chế thời gian lãng phí của Người lao động. Kế Toán Hà Nội xin giới thiệu đến bạn đọc về việc “ Phân tích hao phí thời gian của người lao động ” như sau:

Thời gian ca thường được phân thành hai loại: Thời gian được định mức ( TĐM) và thời gian không được định mức ( TKĐM). Mỗi loại thời gian này lại được phân thành nhiều loại thời gian khác nhau:

Tca = ( TĐM) + ( TKĐM)

  1. Những điểm cần lưu ý khi phan tích hao phí thời gian của người lao động
  • Hiểu rõ, nắm chắc bản chất, đặc trưng của các loại hao phí có thể xảy ra
  • Xác định chính xác thời điểm xảy ra hao phí: đầu ca, giữa hay cuối ca.
  • Tìm hiểu rõ nguyên nhân của hao phí: là tất yếu hay là phát sinh? Phát sinh là do cá nhân Người lao động tạo nên hay phát sinh do tổ chức hay phát sinh do các nguyên nhân từ bên ngoài tổ chức?
  • Tìm hiểu rõ, phân tích rõ điều kiện tổ chức kỹ thuật thực tế khi hao phí xảy ra: giời hạn nhiệm vụ của Người lao động, trách nhiệm phối kết hợp của các bên liên quan, điều kiện tổ chức phục vụ nơi làm việc.
  • Không nhầm lẫn loại thời gian này với thời gian khác:
  • Nhầm giữa các loại thời gian được định mức sẽ dẫn đến dự tính định mức sai.
  • Nhầm lẫn giữa các loại thời gian không được định mức sẽ dẫn đến đề xuất giải pháp áp dụng mức không đúng. => mức không khả thi.
  1. Đặc trưng các loại hao phí thời gian trong ca

Loại hao phí

Tên thời gian

Đặc trưng

TĐM

TCK

Thời gian chuẩn kểt

– Thường xảy ra một lần vào đầu ca hoặc cuối ca hoặc đầu quá trình hoặc cuối quá trình hoặc một lần cho một loạt sản phẩm

– Đối tượng lao động chưa bị tác động

– Thường chiếm tỷ trọng nhỏ trong thời gian ca

TTN

Thời gian tác nghiệp

– Là thời gian thực hiện bước công việc

– Lặp đi lặp lại trong ca qua mỗi sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm

– Xảy ra nhiều lần trong ca

– Thường chiếm tỷ trọng lớn trong ca

TTNC

Thời gian tác nghiệp chính

Thời gian Tác nghiệp chính:

– Có mọi đặc trưng TTN

– Đối tượng lao động trực tiếp bị thay đổi về kích thước, tính chất cơ, lý, hóa

– Thường là thời gian máy

TTNP

Thời gian tác nghiệp phụ

– Có mọi đặc trưng của TTN

– Đối tượng lao động chưa bị thay đổi

– Mục đích: hỗ trợ để thực hiện thao tác chính TTNC

TPV

Thời gian phục vụ

– Mục đích: trông coi, phục vụ nơi làm việc

– Yếu tố tác động: mọi yếu tố tại nơi làm việc

– Không thực hiện bước công việc

TPVK

Thời gian phục vụ kỹ thuật

– Yếu tố tác động: yếu tố kỹ thuật của máy móc, trang thiết bị

– Mục đích: duy trì tình trạng hoạt động bình thường của máy móc thiết bị

TPVT

Thời gian phục vụ tổ chức

– Yếu tố tác động: các yếu tố tại nơi làm việc

– Mục đích: duy trì trật tự, vệ sinh nơi làm việc

TNN

Thời gian nghỉ ngơi

– Thời gian ngừng việc ( được phép)

– Mục đích: thực hiện nhu cầu tự nhiên, duy trì trạng thái sức khỏe và khả năng làm việc của người lao động trong ca

TNCN

Thời gian ngừng công nghệ

– Thời gian ngừng việc được phép

– Lý do: quy trình công nghệ bắt buộc phải ngừng

TKĐM

TKNV

Thời gian không nhiệm vụ

– Thực hiện những công việc có thể có ích nhưng lại không thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao ( nhiệm vụ của người khác)

TLPCQ

Thời gian lãng phí chủ quan

– Ngừng việc không được phép

– Lý do: vi phạm kỷ luật lao động

TLPKQ

Thời gian lãng phí khách quan

– Ngừng việc không được định mức

– Lý do: nguyên nhân bất khả kháng đối với người lao động

TLPT

Thời gian lãng phí tổ chức

– Ngừng việc không được định mức, bất khả kháng đối với Người lao động

– Lý do: đơn vị tổ chức nơi làm việc, tổ chức sản xuất không tốt, người lao động buộc phải ngừng việc

TLPK

Thời gian lãng phí khách quan

– Ngừng việc không được định mức, bất khả kháng đối với Người lao động

– Lý do: công tác chuẩn bị kỹ thuật hoặc duy trì tình trạng kỹ thuật nơi làm việc không tốt

TLPN

Thời gian lãng phí ngoài doanh nghiệp

– Ngừng việc không được định mức

– Lý do: các nguyên nhân bất khả kháng đối với tổ chức ( bão, lũ)