Theo mẫu số 05-ĐK-TCT được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân  được sử dụng khi bạn làm thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân. Các bạn tham khảo chi tiết và tải mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân này về và sử dụng tham khảo khi kê khai thuế TNCN năm 2017 .

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ
TAX REGISTRATION FORM

Mã số thuế:    

(Cơ quan thuế ghi nếu cấp mới hoặc cá nhân ghi nếu đã được cấp mã số)

[01]. Họ và tên người đăng ký thuế:

[02]. Ngày tháng năm sinh:  

ngày   tháng       năm

[03]. Giới tính: Nam         Nữ  

[04]. Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………..

[05]. Số chứng minh nhân dân 

hoặc số hộ chiếu                    

 [05.1]. Ngày cấp:                   

ngày    tháng       năm

 [05.2]. Nơi cấp: ………………………………………………………………………………………

[06]. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:

[06.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: ………………………………………………………….

[06.2]. Xã, phường: …………………………………………………………………………………

[06.3]. Quận, huyện: ………………………………………………………………………………..

[06.4]. Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………….

[06.5]. Quốc gia: ……………………………………………………………………………………..

[07]. Địa chỉ cư trú:

[07.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: …………………………………………………………..

[07.2]. Xã, phường: ………………………………………………………………………………….

[07.3]. Quận, huyện: …………………………………………………………………………………

[07.4]. Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………

[08]. Điện thoại liên hệ: ………………………………………………..  [09]. Email: ………………….

[10]. Cơ quan thuế quản lý: ………………………………………………………………………………..

[11]. Nơi đăng ký quyết toán thuế:…………………………………………………………………….

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

……….., ngày ……. tháng …… năm ……
NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Các bạn tải Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân 2017 tại đây