Mời các bạn tham khảo mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng theo mẫu sau:

CÔNG TY …………….

 —————–

 

 

Số: ………. – QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

 

…………, ngày ……. tháng……. năm…….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng
__________________

 

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY …………………………….  

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;

– Căn cứ Điều lệ Công ty ………………………………………………………………………………. ;

– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty ……………………………………………………………. ;

– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà: ………………………………………………………………………………………….

CMND số: …………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi cấp:…………………………………………………. Ngày cấp: ……………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………

Giữ chức vụ kế toán trưởng, trưởng phòng………………………………….. công ty phụ trách chuyên môn…………………………………………………………………………………………………….

 

Điều 2: Ông/Bà………………………………………………. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                 

                                   T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

                                Chủ tịch HĐQT

Hoặc tải file *doc mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng tại đây