Mẫu phiếu xuất kho- Mẫu số: 02-VT

_____________________________________________

 Phiếu xuất kho được sử dụng để quản lý chặt chẽ việc xuất kho của các loại vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm hàng hóa, làm căn cứ để hạch toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm,… Mẫu phiếu xuất kho được ban hành theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 10/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. Kế Toán Hà Nội  xin giới thiệu Mẫu phiếu xuất kho- Mẫu số: 02-VT

Mời bạn đọc tham khảo…

  1. Mẫu phiếu xuất kho theo quyết định 48/2006/QĐ-BTCPXK.QĐ.48.2006
  2.  Mẫu phiếu xuất kho theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC

PXK.QĐ.15.2006