Mẫu hóa đơn thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư hướng dẫn thi hành quy định về hóa đơn số 39/2014/TT-BTC, Hóa đơn GTGT do Cục Thuế đặt in trước khi bán, cấp lần đầu phải lập thông báo phát hành hóa đơn, là mẫu hóa đơn về thuế giá trị gia tăng được sử dụng cho các đơn vị bán hàng gửi cho người mua hàng. Mời các bạn tải về tham khảo theo đường dẫn dưới đây:

Tải mẫu hóa đơn giá trị gia tăng tại đây

Hoặc các bạn có thể tham khảo theo đoạn văn bản dưới:

TÊN CỤC THUẾ:……………. Mẫu số: 01GTKT3/001
                                           HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Liên 1: Lưu

Ngày………tháng………năm 20….

Ký hiệu: 01AA/14P

 

Số: 0000001

Đơn vị bán hàng:………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………..Số tài khoản…………………………….

Họ tên người mua hàng……………………………………………………………………………..

Tên đơn vị………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ……………………………………………………………………………………………………

Số tài khoản…………………………………………………………………………………………….

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6 = 4 x 5
Cộng tiền hàng: ………………………….
Thuế suất GTGT:……….. %, Tiền thuế GTGT: ……………………
Tổng cộng tiền thanh toán ………………………………………………………………………………………..
Số tiền viết bằng chữ:……………………………………………………………………………………………..
Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)                                                        

Người bán hàng

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

(In tại Công ty in……., Mã số thuế…………)

Ghi chú:

  • Liên 1: Lưu
  • Liên 2: Giao người mua
  • Liên 3:…..