_____________________________________________
Kế toán Hà Nội xin chia sẻ Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng Mẫu số 01GTKT3/001 ban hành kèm theothông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính.
Mời bạn đọc tham khảo.

hoa.don_.GTGT_