Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng Mẫu số 04 – TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Giấy thanh toán tiền tạm ứng là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toánKế toán Hà Nội xin giới thiệu tới các bạn mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng Mẫu số 04 – TT ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Các bạn có thể tải file mẫu về máy tính cá nhân của mình ở phần “Tải file” cuối bài.

1. Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng Mẫu số 04 – TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

bang-tinh-pb-khau-hao-TSCĐ-mau-so-06-TSCĐ-TT200-2014-TT-BTC bang-tinh-pb-khau-hao-TSCĐ-mau-so-06-TSCĐ-TT200-2014-TT-BTC-111

Phần chênh lệch tiền tạm ứng chi không hết phải làm thủ tục thu hồi nộp quỹ hoặc trừ vào lương. Phần chi quá số tạm ứng phải làm thủ tục xuất quỹ trả lại cho người tạm ứng. Chứng từ gốc, giấy thanh toán tạm ứng phải đính kèm phiếu thu hoặc phiếu chi có liên quan.

2. Sau đây, Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn phương pháp và cách ghi giấy thanh toán tiền tạm ứng

Góc trên bên trái của Giấy đề nghị tạm ứng ghi rõ tên đơn vị, tên bộ phận. Phần đầu ghi rõ ngày, tháng, năm, số hiệu của giấy thanh toán tiền tạm ứng; Họ tên, đơn vị người thanh toán.

Căn cứ vào chỉ tiêu của cột A, kế toán ghi vào cột 1 như sau:

Mục I- Số tiền tạm ứng: Gồm số tiền tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết và số tạm ứng kỳ này, gồm:

Mục 1: Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết: Căn cứ vào dòng số dư tạm ứng tính đến ngày lập phiếu thanh toán trên sổ kế toán để ghi.

Mục 2 : Số tạm ứng kỳ này: Căn cứ vào các phiếu chi tạm ứng để ghi, mỗi phiếu chi ghi 1 dòng.

Mục II- Số tiền đã chi: Căn cứ vào các chứng từ chi tiêu của người nhận tạm ứng để ghi vào mục này. Mỗi chứng từ chi tiêu ghi 1 dòng.

Mục III- Chênh lệch: Là số chênh lệch giữa Mục I và Mục II.

– Nếu số tạm ứng chi không hết ghi vào dòng 1 của Mục III.

– Nếu chi quá số tạm ứng ghi vào dòng 2 của Mục III.

Sau khi lập xong giấy thanh toán tiền tạm ứng, kế toán thanh toán chuyển cho kế toán trưởng soát xét và giám đốc doanh nghiệp duyệt. Giấy thanh toán tiền tạm ứng kèm theo chứng từ gốc được dùng làm căn cứ ghi sổ kế toán.

Trên đây là mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng Mẫu số 04 – TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC thực hiện từ ngày 01/01/2015 thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC. Kế toán Hà Nội xin chia sẻ tới các bạn, Chúc các bạn thành công!