Mẫu Giấy đề nghị thanh toán Mẫu số 05 – TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

_____________________________________________

Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.Kế Toán Hà Nội xin chia sẻ với các bạn mẫu Giấy đề nghị thanh toán Mẫu số 05 – TT ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đây là mẫu Giấy đề nghị thanh toán Mẫu số 05 – TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

 

Sau đây, Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn phương pháp và cách ghi giấy đề nghị thanh toán:

Góc trên bên trái của Giấy đề nghị thanh toán ghi rõ tên đơn vị, bộ phận. Giấy đề nghị thanh toán do người đề nghị thanh toán viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người xét duyệt chi).    

– Người đề nghị thanh toán phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số tiền đề nghị thanh toán (Viết bằng số và bằng chữ).

– Nội dung thanh toán: Ghi rõ nội dung đề nghị thanh toán.

– Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm.

Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu cho những nhiệm vụ được giao, người mua hàng hoặc chi tiêu lập giấy đề nghị thanh toán. Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng soát xét và ghi ý kiến đề nghị giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người được uỷ quyền) duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

Trên đây là mẫu Giấy đề nghị thanh toán Mẫu số 05 –TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC thực hiện từ ngày 01/01/2015 thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC. Kế toán Hà Nội xin chia sẻ tới các bạn, Chúc các bạn thành công!