Trước khi bạn nghỉ việc hoặc được thuyên chuyển công tác tiếp nhận vị trí công việc mới, bạn cần phải chuyển giao toàn bộ công việc hiện tại cho một bộ phận nào đó tiếp quản. Mời các bạn tải và tham khảo mẫu Biên bản bàn giao công việc mới nhất dưới đây:

Tải file word mẫu biên bản bàn giao công việc mới nhất tại đây

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

Hôm nay, ngày…../…../20….., tại……………………………………………chúng tôi gồm:

Người bàn giao:………………………………………….Bộ phận:………………………MSNV…………………………

Người nhận bàn giao:…………………………………..Bộ phận:………………………MSNV………………………….

Lý do bàn giao……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Cùng bàn giao công việc với nội dung như sau:

Mẫu biên bản bàn giao công việc

                                                         Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ nội dung công việc đang thực hiện đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập                                                          thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Người bàn giao

Người nhận bàn giao

Phòng HC-NS