Mẫu Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý Mẫu số 07 – TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

_____________________________________________

Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý dùng để liệt kê số vàng, bạc, kim khí quý, đá quý của đơn vị, nhằm quản lý chặt chẽ, chính xác các loại vàng, bạc, kim khí quý, đá quí có tại đơn vị và làm căn cứ cùng với chứng từ gốc để lập phiếu thu, chi quỹ. Kế toán Hà Nội xin chia sẻ mẫu Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý Mẫu số 07 – TT ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTCđến với các bạn.

1. Mẫu Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý Mẫu số 07 – TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị:………..

Mẫu số 07 – TT

Bộ phận:………

(Ban hành theo Thông tư số: …/2014/TT-BTC

 

ngày …/…/2014 của BTC)

BẢNG KÊ VÀNG, BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ

(Đính kèm phiếu …..Quyển số:….Ngày …..tháng ……năm)                                  Số:……………

STT

Tên, loại, qui cáchphẩm chất

Đơn vịtính

Sốlượng

Đơngiá

Thànhtiền

Ghi

chú

A

B

C

1

2

3

D

             
             
             
 

Cộng

x

x

x

   

 

   

 

Ngày…thángnăm

Kế toán trưởng

Người nộp (nhận)

Thủ quỹ

Người kiểm nghiệm

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

2. Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn phương pháp và trách nhiệm ghi Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý

Cột A, B: Ghi số thứ tự và tên, loại, qui cách, phẩm chất của vàng, bạc, đá quý…

Cột C: Ghi đơn vị tính: gam, chỉ, Kg.

Cột 1: Ghi số lượng của từng loại.

Cột 2: Ghi đơn giá của từng loại. 

Cột 3: Bằng cột 1 nhân ( x ) cột 2.

Ghi chú: Khi cần thiết, tại cột B có thể ghi rõ ký hiệu của loại vàng, bạc, đá quí…

Bảng kê do người đứng ra kiểm nghiệm lập thành 2 liên, 1 liên đính kèm với. phiếu thu (chi) chuyển cho thủ quỹ để làm thủ tục nhập hoặc xuất quỹ và 1 liên giao cho người nộp (hoặc nhận).

Bảng kê phải có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên như qui định.

Trên đây là mẫu Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quí Mẫu số 07 – TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC được thực hiện từ ngày 01/01/2015 thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC. Kế toán Hà Nội xin gửi đến các bạn, Chúc các bạn thành công!