Mẫu 06/TNDN – Biên bản xác nhận tài trợ xây nhà tình nghĩa

_____________________________________________

Chi tiết mẫu 06/TNDN – Biên bản xác nhận tài trợ xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết.

Mau_So_06-TNDN1