Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ dạng tóm lược theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ dạng dạng tóm lược mới nhất năm 2015 của Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính, ban hành ngày 22/12/2014, có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015.

Thông tư 200/2014/TT/BTC thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 244/2009/TT-BTC.

Kế toán Hà Nội xin giới thiệu cho các bạn mẫu Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ dạng tóm lược theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Các bạn có thể tải file ở phần cuối bài viết “Tải file”.

Đơn vị báo cáo: ……………..

 

Mẫu số B 03b – DN

Địa chỉ:…………………………

 

(Ban hành theo Thông tư số  200/2014/TTBTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Dạng tóm lược)

Quý…..năm…..

Đơn vị tính: ………..

CHỈ TIÊU

Thuyết

Quý…..

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này

 

số

minh

Năm nay

Năm trước

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

6

7

1. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

20

         

2. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

30

         

3. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

40

         

4. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(50= 20+30+40)

50

         

5. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ

60

         

6. Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ

61

         

7. Ảnh hưởng của việc tái phân loại các khoản tương đương tiền cuối kỳ

62

         

8. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(70 = 50+60+61+62)

70

         

Lập, ngày … tháng … năm …

    Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)– Số chứng chỉ hành nghề;– Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trên đây là Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ dạng tóm lược theo Thông tư 200/2014/TT-BTC được thực hiện từ 1-1-2015 cho quyết toán từ năm 2015 thay thế Quyết định 15/2006 Kế toán Hà Nội xin gửi đến các bạn, Chúc các bạn thành công!