Công việc kế toán tài chính doanh nghiệp là thu thập, kiểm tra, xử lý, phân tích và cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính bằng báo cáo tài chính cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin. Kế toán tài chính doanh nghiệp phản ánh thực trạng và các biến động về vốn và tài sản của doanh nghiệp dưới dạng tổng quát hay phản ánh các dòng vật chất và dòng tiền tệ trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp với môi trường kinh tế bên ngoài. Các đối tượng cần thông tin này thường bao gồm các cổ đông, cơ quan chức năng như thuế, thanh tra…, các chủ nợ, ngân hàng…

Các bạn tải tài liệu giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp tại đây

Các bạn có nhu cầu học kế toán, có thể tham khảo khóa học kế toán tổng hợp tại các chi nhánh của trung tâm kế toán Hà Nội: