Kế toán ngân hàng là một công cụ để tính toán, ghi chép bằng con số phản ánh và giám sát toàn bộ các hoạt động nghiệp vụ thuộc ngành ngân hàng.

Nội dung giáo trình:

 1.  Kiến thức cơ bản về kế toán ngân hàng:
  – Đặc điểm của kế toán Ngân hàng
  – Chứng từ kế toán ngân hàng
  – Hệ thống tài khoản
  – Báo cáo kế toán tại ngân hàng
  – Hình thức kế toán
 2. KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN
  – Ý nghĩa, nhiệm vụ kế toán huy động vốn
  – Nguồn vốn huy động Kế toán huy động vốn bằng VNĐ
  – Kế toán huy động vốn bằng vàng và ngoại tệ
  – Kế toán huy động vốn bằng đồng Việt Nam đảm bảo theo giá vàng
 3. KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG VÀ ĐẦU TƯ
  – Ý nghĩa, nhiệm vụ kế toán cho vay
  – Tổ chức kế toán cho vay
  – Kế toán cho vay ngắn hạn thông thường
  – Kế toán cho vay theo hạn mức
  – Kế toán chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá
  – Kế toán cho vay trả góp
  – Kế toán cho vay trung và dài hạn theo dự án
  – Kế toán cho vay ủy thác
  – Kế toán cho vay đồng tài trợ
  – Kế toán cho vay bằng vàng và ngoại tệ
  – Kế toán cho vay và thu nợ bằng VNĐ được đảm bảo theo giá vàng
  – Kế toán cho thuê tài chính
 4. KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG (THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
  – Những vấn đề chung
  – Tài khoản sử dụng
  – Phương pháp hạch toán
 5. KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VỐN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG.
  – Những quy định chung.
  – Thanh toán trong cùng hệ thống ngân hàng
  – Thanh toán khác hệ thống ngân hàng
 6. CHƯƠNG VI KẾ TOÁN THU NHẬP, CHI PHÍ , VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH
  – Kế toán thu nhập
  – Kế toán  chi phí
  – Kế toán thuế GTGT
  – Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận

Các bải tải giáo trình kế toán ngân hàng tại đây

Các bạn tải miễn phí các tài liệu giáo trình kế toán khác theo đường dẫn sau: Tài liệu kế toán