Đề nghị xóa nợ tiền thuế

_____________________________________________

Kế toán Hà Nội xin giới thiệu Mẫu 01/XOANO – Đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng trả của doanh nghiệp trước ngày 01/07/2007, ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

Mẫu-01.XOANO_1