Mẫu số 70a-HD Danh sách đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe

Mẫu danh sách đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe ban hành theo Luật Bảo hiểm xã hội về chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động  trong thời gian nghỉ dưỡng sau sinh, ốm đau ban hành theo Quyết định 919/QĐ/BHXH ngày 26/8/2015 để đơn giản hóa các thủ tục nhằm cắt giảm thời gian, chi phí cho đơn vị sử dụng lao động và cá nhân giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội .

Kế toán Hà Nội xin chia sẻ Mẫu số 70a-HD Danh sách đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe

Tên cơ quan (đơn vị)……..

 Mẫu số C70a-HD

Mã đơn vị:…………………..

(Ban hành theo Thông Tư số:178/TT-BTC ngày

           

23/10/2012 của Bộ Tài chính)

             

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE

Đợt … tháng … quý … năm

Số hiệu tài khoản …………………………. mở tại……………….

PHẦN 1: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ MỚI PHÁT SINH

STT

Họ và tên

Số sổ BHXH/ Số định danh

Điều kiện  tính hưởng

                Số ngày thực nghỉ

Ghi chú

     

Tình trạng

Thời điểm

Từ ngày

Đến ngày

Tổng số

 

A

B

1

2

3

4

5

6

C

A

CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

             

I

Bản thân ốm thường

             

1

               

….

               

II

Bản thân ốm dài ngày

             

1

               

….

               

III

Con ốm

             

1

               

….

               

B

CHẾ ĐỘ THAI SẢN

             

I

Khám thai

             

1

               

….

               

lI

Sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu

             

1

               

….

               

III

Sinh con, nuôi con nuôi

 

 

 

 

 

 

 

1

   

 

 

 

 

 

 

                 

IV

Thực hiện các biện pháp tránh thai

             

1

               

….

               

C

DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE

             

I

Nghỉ DS sau ốm đau

             

1

               

….

               

II

Nghỉ DS sau thai sản

             

1

               
                 

III

Nghỉ DS sau TNLĐ-BNN

             

1

               

…..

               

 

PHẦN 2: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH SỐ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

 

STT

Họ và tên

Số sổ BHXH/ Số định danh

Đợt giải quyết

Nội dung điều chỉnh

Lý do điều chỉnh

A

B

1

2

3

C

A

CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

       

I.

Bản thân ốm thường

       

1

         

….

         

II.

       

1

         

         

B

CHẾ ĐỘ …

       

….

         
           
 

Cộng

X

X

 

X

 

 

Ngày ……..tháng …….năm ……..

Người lập

Công đoàn cơ sở

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Trên đây là Mẫu số C70a-HD Danh sách đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, Kế toán Hà Nội xin gửi tới các bạn, Chúc các bạn thành công!