Công văn 5047/TCT-CS ngày 30/11/2015 về Hóa đơn GTGT

Ngày 30/11/2015 Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5047/TCT-CS trả lời Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước kiến nghị không phải đóng dấu trên hóa đơn GTGT khi giao cho khách hàng (bản photo kèm theo). Kế toán Centax xin chia sẻ bài viết Công văn 5047/TCT-CS ngày 30/11/2015 về Hóa đơn GTGT 

                                                                  Kính gửi:

                                                                                     – Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;

                                                                                     – Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước.

                                                                                      (100/11-12, An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 02/AP-2015 ngày 10/11/2015 của Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước kiến nghị không phải đóng dấu trên hóa đơn GTGT khi giao cho khách hàng (bản photo kèm theo). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm b Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc đã có hướng dẫn:

3. Một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc:

  1. b) Các trường hợp sau không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc, trừ trường hợp nếu người mua là đơn vị kế toán yêu cầu người bán phải lập hoá đơn có đầy đủ các nội dung hướng dẫn tại khoản 1 Điều này:

– Hóa đơn tự in của tổ chức kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại được thành lập theo quy định của pháp luật không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký của người mua, dấu của người bán.

– Đối với tem, vé: Trên tem, vé có mệnh giá in sẵn không nhất thiết phải có chữ ký người bán, dấu của người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký người mua.

– Đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế, căn cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn của doanh nghiệp và trên cơ sở đề nghị của

doanh nghiệp, Cục thuế xem xét và có văn bản hướng dẫn hóa đơn không nhất thiết phải cỏ tiêu thức “dấu của người bán”

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào hướng dẫn nêu trên để xem xét và có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp.

Trường hợp còn có vướng mắc thì đề nghị Cục Thuế báo cáo cụ thể và có ý kiến đề xuất xử lý.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP Hồ Chí Minh được viết và thực hiện./.

Nơi nhận:– Như trên;– Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

– Vụ PC – TCT;

– Lưu VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Hữu Tân