Sau đây mình xin chia sẻ mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định để các bạn cùng tham khảo. Theo thông tư 200 mẫu số 02 – TSCĐ của bộ tài chính ngày 22/12/2014 biên bản thanh lý tài sản cố định được trình bày theo mẫu sau:

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC

Đơn vị:……………….

Mẫu số 02-TSCĐ

Bộ phận:…………….

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày …..tháng…… năm ……

Số: …………………………

Nợ: ………………………..

Có: ………………………..

Căn cứQuyết định số:……..ngày ……tháng ……năm…… của …….Về việc thanh lý tài sản cố định.

I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:

Ông/Bà: ……………………….Chức vụ………………Đại diện ……………………………………..Trưởng ban

Ông/Bà:………………………..Chức vụ………………Đại diện …………………………………………..Uỷ viên

Ông/Bà: ……………………….Chức vụ………………Đại diện …………………………………………..Uỷ viên

II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:

– Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ …………………………………………………………………..

– Số hiệu TSCĐ …………………………………………………………………………………………………………….

– Nước sản xuất (xây dựng)…………………………………………………………………………………………….

– Năm sản xuất ………………………………………………………………………………………………………………

– Năm đưa vào sử dụng ………………………………Số thẻ TSCĐ ………………………………………………

– Nguyên giá TSCĐ ……………………………………………………………………………………………………….

– Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý……………………………………………………………….

– Giá trị còn lại của TSCĐ……………………………………………………………………………………………….

III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày ……… tháng ………  năm …..

Trưởng Ban thanh lý

(Ký, họ tên)

IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:

– Chi phí thanh lý TSCĐ :………………………….(viết bằng chữ) ………………………………………………

– Giá trị thu hồi :……………………………………….(viết bằng chữ) ………………………………………………

– Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày ………..tháng ……….năm ……….

Ngày ………tháng ………năm ……

Giám đốc                                                                            Kế toán trưởng

(Ký, họ tên, đóng dấu)                                                                      (Ký, họ tên)