Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình

_____________________________________________

Chi tiết mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình. Mời bạn đọc tải về ở bên dưới.

1-Mau-bien-ban-nghiem-thu-hoan-thanh-cong-trinh-XDCB1