Mẫu biên bản kê khai tài sản theo thông tư  số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản:

CÔNG TY TNHH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP

V/v Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Thời gian: ……. ngày ….. tháng ……. năm 20…

Địa điểm: ……………………………………………………………………..

Thành phần họp:

Chủ tọa: ……………………………………………………………..

Thư ký: ………………………………………………….

Tổng số cán bộ, viên chức có mặt: ………/………..( % cán bộ có mặt tại cuộc họp).

Nội dung cuộc họp: Công khai các bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016

I.  Đồng chí chủ tọa tuyên bố lý do và nội dung cuộc họp: Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản,  thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản; thực  hiện chủ trương của Đảng ủy, Công ty…. triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập; nội dung Kế hoạch số 133/KH-ĐHM ngày 30 tháng 11 năm 2016 của ……., hôm nay tôi ….. tổ chức cuộc họp để công khai tài sản và thu nhập của những người thuộc đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập năm 2016.

II. Những người thuộc đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 lần lượt đọc Bản kê khai của mình.

  1. Đồng chí :
  2. Đồng chí :

III. Chủ tọa cuộc họp đề nghị các đồng chí tham dự cuộc họp phát biểu về tính minh bạch, trung thực của các bản kê khai.

Toàn thể những người tham dự cuộc họp đều nhất trí với các Bản kê khai của từng cán bộ, viên chức, đây là những bản kê khai trung thực và rõ ràng.

  Biên bản được thông qua tại cuộc họp với …………% ý kiến tán thành.

  Cuộc họp kết thúc vào hồi ……..ngày ….. tháng ……… năm 20…..

 THƯ KÝ                                                          CHỦ TỌA

Các bạn download Mẫu biên bản kê khai tài sản tại đây