Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN

……………………………..

—————

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

——————-

Số:….. / 2015 /BB-……

                 …, ngày .… tháng …. năm ……

 

BIÊN BẢN CUỘC HỌP  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY ………………………

 (V/v: Thành lập hội đồng thanh lý hàng tồn kho)

Hôm nay,vào lúc 8h00 ngày .… tháng …. năm …., tại trụ sở Công ty Cổ phần ………., địa chỉ trụ sở chính: ………………………………….. , Chúng tôi gồm:

  1. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

STT

Tên cổ đông

Chức danh

Số cổ phần

Tỷ lệvốn góp

Tham gia họp

1

……………….

Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Chủ toạ

………..

2

……………….

Cổ đông công ty – Thư ký

………..

3

……………..

Cổ đông công ty

………..

Các cổ đông dự họp đủ 3/3 chiếm … cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

  1. NỘI DUNG:

Thành lập hội đồng thanh lý hàng tồn kho

Hội đồng thanh lý gồm các ông (bà) có tên sau đây:

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hội đồng thanh lý hàng tồn kho có trách nhiệm thực hiện việc thanh lý số lượng hàng hóa tồn kho với số lượng, cách thức do Hội đồng quản trị công ty quyết định.

  1. Biểu quyết nội dung thảo luận:

– Số phiếu tán thành: … phiếu/ …. phiếu, đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí với các nội dung thay đổi trên.

– Số phiếu không tán thành:0 phiếu

– Không có ý kiến: 0 phiếu 

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản đã được các cổ đông dự họp thông qua , thống nhất ký tên.

CHỦ TỌA

THƯ KÝ

CỔ ĐÔNG CÔNG TY