Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT – Mẫu số BC21/AC
_____________________________________________
Khi mất hóa đơn GTGT, trong vòng 5 ngày nếu bạn làm thông báo gửi lên cơ quan thuế thì sẽ không bị phạt. Thông báo phải làm theo mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT Mẫu số BC21/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính). Mẫu báo cáo này Kế toán Hà Nội  xin chia sẻ trong bài viết dưới đây. Mời bạn đọc tham khảo.

mẫu-hóa-đơn-mất-cháy-hỏng