Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ dạng đầy đủ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ dạng đầy đủ mới nhất năm 2015 của Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính, ban hành ngày 22/12/2014, có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015.

Thông tư 200/2014/TT-BTCthay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 244/2009/TT-BTC.

Kế Toán Hà Nội xin giới thiệu cho các bạn mẫu Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ dạng đầy đủ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng đầy đủ)

Đơn vị báo cáo: ……………..

 

Mẫu số B 02a – DN

Địa chỉ:………………………

 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTCNgày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý …năm…

                                                                                                           Đơn vị tính:…………

  CHỈ TIÊU

Mãsố

Thuyết minh

Quý…..

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này

 

   

Năm nay

Năm trước

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

6

7

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

           

      … (*)

           

   Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)      – Số chứng chỉ hành nghề;– Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

     (*) Nội dung các chỉ tiêu và mã số trên báo cáo này tương tự như các chỉ tiêu của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm – Mẫu số B02 – DN.

Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Trên đây là Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ dạng đầy đủ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC được thực hiện từ 1-1-2015 cho quyết toán từ năm 2015 thay thế Quyết định 15/2006 Kế toán Hà Nội xin gửi đến các bạn, Chúc các bạn thành công!