Bảng Cân đối kế toán giữa niên độ dạng tóm lược theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Báo cáo Bảng Cân đối kế toán giữa niên độ dạng tóm lược mới nhất năm 2015 của Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính, ban hành ngày 22/12/2014, có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015.

Thông tư 200/2014/TT/BTC thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 244/2009/TT-BTC.

Kế toán Centax xin giới thiệu cho các bạn mẫu Bảng Cân đối kế toán giữa niên độ dạng tóm lược theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Đơn vị báo cáo:………………….

Mẫu số B 01b– DN

Địa chỉ:………………………….

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTCNgày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

   

 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng tóm lược)

Quý…năm …

Tại ngày … tháng … năm …

     Đơn vị tính:………….

 TÀI SẢN

Mãsố

Thuyết minh

Số cuối quý

Số đầu  năm

1

2

3

4

5

A – TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)

 100

 

   

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

110

 

   

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

120

 

   

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

130

 

   

IV. Hàng tồn kho

140

     

V. Tài sản ngắn hạn khác

150

     

 B – TÀI SẢN DÀI HẠN(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)

 200

     

I- Các khoản phải thu dài hạn

210

     

II. Tài sản cố định

220

 

   

III. Bất động sản đầu tư

240

     

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

250

 

   

V. Tài sản dài hạn khác

260

     

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 

270

     

                               NGUỒN VỐN

       
         

A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+ 330)

300

     

I. Nợ ngắn hạn

310

     

II. Nợ dài hạn 

330

 

 

 

B – VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)

400

 

 

 

I. Vốn chủ sở hữu

410

     

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

430

     
   

 

   

Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)

440

     

Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)– Số chứng chỉ hành nghề;– Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Trên đây là Bảng Cân đối kế toán giữa niên độ dạng tóm lược theo Thông tư 200/2014/TT-BTC được thực hiện từ 1-1-2015 cho quyết toán từ năm 2015 thay thế Quyết định 15/2006 Kế toán Centax xin gửi đến các bạn, Chúc các bạn thành công!