Bảng Cân đối kế toán giữa niên độ dạng đầy đủ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Bảng Cân đối kế toán giữa niên độ dạng đầy đủ mới nhất năm 2015 của Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính, ban hành ngày 22/12/2014, có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015.

Thông tư 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 244/2009/TT-BTC.

Kế Toán Hà Nội xin giới thiệu cho các bạn mẫu bảng Cân đối kế toán giữa niên độ dạng đầy đủ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

 

Đơn vị báo cáo:………………….

              Mẫu số B 01a – DN

Địa chỉ:………………………….

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý…. năm …

Tại ngày… tháng… năm…

 Đơn vị tính:………….

TÀI SẢN

Mãsố

Thuyết minh

Sốcuối quý

Sốđầu năm

1

2

3

4

5

a – TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150

 100

 

 

 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

110

 

 

 

  1.Tiền

111

 

 

 

   … (*)

 

 

 

 

 

                                                Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)      – Số chứng chỉ hành nghề;– Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

     (*) Nội dung các chỉ tiêu và mã số trên báo cáo này tương tự như các chỉ tiêu của Bảng cân đối kế toán năm – Mẫu số B01-DN.

Chi tiết Bảng cân đối kế toán năm của doanh nghiệp hoạt động liên tục theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Trên đây là Bảng Cân đối kế toán giữa niên độ dạng đầy đủ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC được thực hiện từ 1-1-2015 cho quyết toán từ năm 2015 thay thế Quyết định 15/2006 Kế toán Hà Nôi xin gửi đến các bạn, Chúc các bạn thành công!