Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Bảng Cân đối kế toán của doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục mới nhất năm 2015 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính, ban hành ngày 22/12/2014, có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015.

Thông tư 200/2014/TT/BTC thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 244/2009/TT-BTC.

Kế toán Hà Nội xin giới thiệu cho các bạn Bảng Cân đối kế toán của doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

 

Đơn vị báo cáo:……  Mẫu số B 01/CDHĐ – DNKLT
Địa chỉ:…………….. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTCNgày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

 Tại ngày … tháng … năm …(1)

(Áp dụng cho doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

 

Đơn vị tính:………….

TÀI SẢN  Mãsố   Thuyết minh Số cuối năm (3) Sốđầu  năm (3)
1 2 3 4 5
 

A- TÀI SẢN

 100  
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110  
1. Tiền 111
2. Các khoản tương đương tiền 112
II. Đầu tư tài chính 120
1. Chứng khoán kinh doanh 121
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 122
3. Đầu tư vào công ty con 123      
4. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 124
5. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 125
   
III. Các khoản phải thu 130  
1. Phải thu của khách hàng 131
2. Trả trước cho người bán 132
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 133
4. Phải thu nội bộ 134
5. Phải thu về cho vay 135
6. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 136
7. Phải thu khác 137
8. Tài sản thiếu chờ xử lý 138
IV. Hàng tồn kho 140
V. Tài sản cố định 150      
1. Tài sản cố định hữu hình 151
2. Tài sản cố định thuê tài chính 152    
3. Tài sản cố định vô hình 153
VI. Bất động sản đầu tư 160
(…) (…)
VII. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 170
VIII. Tài sản khác 180  
1. Chi phí trả trước 181
2. Thuế GTGT được khấu trừ 182
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 183
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 184      
5. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 185
6. Tài sản khác 186
 B – NỢ PHẢI TRẢ  300      
1. Phải trả người bán 311
2. Người mua trả tiền trước 312
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313
4. Phải trả người lao động 314
5. Chi phí phải trả 315
6. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
7. Phải trả nội bộ khác 316
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317
9. Doanh thu chưa thực hiện 318
10. Phải trả khác 319  
11. Vay và nợ thuê tài chính 320  
12. Trái phiếu chuyển đổi 339
13. Cổ phiếu ưu đãi 340
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341
15. Dự phòng phải trả 321  
16. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322  
17. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 343
18. Quỹ bình ổn giá 323  
19. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 324  
C – VỐN CHỦ SỞ HỮU 400   
I. Vốn chủ sở hữu 410
1. Vốn góp của chủ sở hữu    – Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết    – Cổ phiếu ưu đãi 411411a411b
2. Thặng dư vốn cổ phần 412
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413
4. Vốn khác của chủ sở hữu 414
5. Cổ phiếu quỹ (*) 415 (…) (…)
6. Quỹ đầu tư phát triển 418
7. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 419
8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420
9. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối     – LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước     – LNST chưa phân phối kỳ này 421421a421b
10. Nguồn vốn đầu tư XDCB 422
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430  
  1. Nguồn kinh phí 431
  2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)  440  

Ghi chú:

  • Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.
  • Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).
  • Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm“ có thể ghi là “31.12.X“; “Số đầu năm“ có thể ghi là “01.01.X“.

(4) Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề,  tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Trên đây là Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC được thực hiện từ ngày 01/01/2015. Kế toán Hà Nội xin gửi tới các bạn, Chúc các bạn thành công!